Jdi na obsah Jdi na menu

Všeobecné obchodní podmínky

Jazyková škola Clever
provozovaná firmou
Clevercon s.r.o.
Západní 3
162 00 Praha 3
IČ: 49704621
zapsanou u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 22517
provozovna: Radniční 1/23 Děčín 405 02
Bankovní spojení: 9089789001/5500
zastoupená jednatelem Lubošem Fulínem


dále jen „poskytovatel“

společně vydávají za účelem úpravy poskytování svých služeb tyto

Všeobecné obchodní podmínky
I.
Úvodní ustanovení
1. Poskytovatel je provozovatelem jazykové školy, která na svůj
účet a své nebezpečí poskytuje výuku cizích jazyků a to osobně,
prostřednictvím svých smluvních partnerů, popř. zaměstnanců.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou
součást smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem.
3. Tyto VOP upravují podmínky smluvních vztahů mezi objednatelem
a poskytovatelem, které vznikají při poskytování jazykových kurzů.

II.
Předmět plnění
1. Předmětem plnění je výuka cizích jazyků (dále jen výuka) dle
požadavků a za podmínek uvedených v těchto VOP a ve smlouvě.
Smlouvou se rozumí některý ze smluvních typů používaných
poskytovatelem, jedná se zejména o tyto smlouvy: smlouva o
zajištění výuky cizího jazyka, smlouva o pomaturitním studiu,
smlouva o tandemové výuce cizího jazyka, smlouva o individuální
výuce cizího jazyka.
2. Poskytovatel se zavazuje zajistit výuku dle podmínek uvedených
v těchto VOP a ve smlouvě.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou
nezbytnou součinnost potřebnou pro plnění smluvních závazků
poskytovatele a uhradit ve stanoveném termínu sjednanou cenu.
4. Předmětem plnění poskytovatele není jeho závazek poskytnout
objednateli jakékoliv učební pomůcky. Na základě domluvy
smluvních stran je může poskytovatel zajistit, jejich cena však není
součástí ceny kurzu.

III.
Vznik smluvního vztahu
1. Na základě poptávky objednatele zašle poskytovatel objednateli
objednávku. V případě souhlasu objednatele s údaji uvedenými
v objednávce, objednatel tuto objednávku potvrdí a zašle
poskytovateli zpět. Na základě takto potvrzené objednávky připraví
poskytovatel příslušnou smlouvu, jejímž podpisem vznikne mezi
objednatelem a poskytovatelem smluvní vztah.
2. V případech, kdy není uzavírána písemná smlouva, vzniká
smluvní vztah podpisem přihlášky do příslušného kurzu a
bezvýhradnou akceptací těchto VOP.

IV.
Místo plnění
Místem plnění smluvních povinností obou smluvních stran je některá
z provozoven poskytovatele nebo jiné místo určené ve smlouvě.

V.
Termín a způsob realizace výuky
1. Výuka se zásadně realizuje v termínech a způsobem určeným ve
smlouvě. Jakékoliv změny domluveného termínu nebo způsobu
výuky je poskytovatel povinen oznámit objednateli neprodleně
poté, co se o nezbytnosti takovéto změny dozví. V případech, kdy
je to možné, oznámí poskytovatel objednateli, současně
s oznámením změny termínu nebo způsobu výuky, termín či
způsob náhradní.
2. Objednatel je povinen zajistit účast osob, v jejichž prospěch
smluvní vztah uzavřel, na výuce.
3. V případě, že nebude možné z důvodů na straně poskytovatele
výuku poskytnout, má objednatel právo na poskytnutí náhradní
výuky. Náhradní termín a způsob zajištění výuky stanoví
poskytovatel s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele.
Na tuto skutečnost bude objednatel předem upozorněn.
4. Pokud objednatel neposkytne poskytovateli součinnost nezbytnou
pro splnění smluvních závazků poskytovatele, zejména tím, že
nezajistí účast osob, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel, považuje
se povinnost poskytovatele provést výuku řádně a včas, za
splněnou a objednatel je povinen uhradit plnou cenu výuky bez
jakéhokoliv nároku na slevu z celkové ceny.
5. Bude-li objednatel kdykoli v průběhu kurzu požadovat výměnu
vyučujícího lektora, a bude-li tento požadavek řádně odůvodněn,
poskytovatel tuto výměnu v co nejkratším termínu v závislosti na
aktuálních možnostech zajistí. Zároveň si poskytovatel vyhrazuje
právo ve výjimečné situaci vyměnit lektora i v průběhu kurzu bez
vyzvání objednatele.
6. V případě, že se objednatel nedostaví včas, zavazuje se
poskytovatel, že osoba, jejíž pomocí je výuka realizována (lektor)
počká 15 minut. Pokud se objednatel ani během této doby
nedostaví, považuje se lekce za řádně poskytnutou a objednatel
nemá nárok na poskytnutí lekce náhradní. Pokud se objednatel
během této doby dostaví, neprodlužuje se lekce o dobu zpoždění
objednatele.
7. Po skončení poskytnuté lekce je objednatel povinen potvrdit
poskytnutí lekce svým podpisem ve výkazu výuky, popř. společně
s výhradami, které k poskytnutí lekce má. Tyto případné výhrady
se nepovažují za reklamaci vad dle čl. VII těchto VOP.

VI.
Cena a platební podmínky
1. Za poskytnutou výuku je objednatel povinen uhradit sjednanou
cenu způsobem a v termínu uvedeném ve smlouvě či přihlášce
2. Cena výuky se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na
účet poskytovatele nebo okamžikem složení ceny výuky
v hotovosti v některé z provozoven poskytovatele.
3. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku
splatnosti ceny výuky. Pokud není termín splatnosti ve smlouvě
přímo sjednán, je oprávněn vystavit daňový doklad po splnění
svých smluvních povinností.
4. K veškerým cenám uvedeným v těchto VOP nebo ve smlouvě
bude při fakturaci přičtena DPH v zákonné výši, není-li ve smlouvě
uvedeno jinak.
5. Objednatel je povinen uhradit celou cenu kurzu i pokud svou účast
v kurzu přeruší nebo předčasně ukončí.
6. Ukončí-li poskytovatel předčasně veřejný kurz, má objednatel
právo na vrácení poměrné části vložených finančních prostředků.
Vložené finanční prostředky budou sníženy o náklady na lekce,
které poskytovatel objednateli dodal.

VII.
Vady plnění
1. Poskytovatel je povinen poskytnout plnění dle těchto VOP a
smlouvy řádně a ve sjednaném termínu.
2. Výuka má vady, pokud nebyla poskytnuta v souladu s těmito VOP
nebo smlouvou. V případě pochybností či rozporů jsou rozhodující
ustanovení smlouvy.
3. Pokud poskytovatel splnil svou oznamovací povinnost dle čl.
V. odst. 1 těchto VOP, nepovažuje se tato změna termínu nebo
způsobu výuky za vadu plnění.
4. Reklamace vad se provádí písemně, nejpozději do 7 dnů od
okamžiku, kdy dle názoru objednatele k vadnému plnění došlo,
musí obsahovat popis okolností, za kterých k vadnému plnění
došlo a charakter domnělé vady plnění.
5. Poskytovatel je povinen se k reklamaci neprodleně vyjádřit a
pokud reklamaci uzná, je povinen současně ve svém vyjádření
uvést způsob, jakým hodlá nároky objednatele z vadného plnění
řešit.
6. Objednatel má z vadného plnění tyto nároky: poskytnutí
náhradního výuky, slevu z ceny výuky, výměnu lektora.
7. V případě opožděné reklamace nároky z vad zanikají.

VIII.
Sankční ujednání
1. V případě prodlení poskytovatele s poskytováním výuky dle těchto
VOP a smlouvy se sjednává smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny
jednotlivé části kurzu, s jejímž poskytováním je poskytovatel v
prodlení, a to za každý den tohoto prodlení, maximálně však
částku ve výši 5% z celkové ceny kurzu.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny výuky je sjednána
smluvní pokuta ve výši 0,25% z částky, s jejíž úhradou je
objednatel v prodlení, a to za každý den prodlení, která je splatná
do 7 dnů od výzvy poskytovatele, že na úhradě smluvní pokuty
trvá.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny kurzu či jakékoliv
její části delší, než 5 dnů, je poskytovatel oprávněn zaslat
objednateli upomínku, za kterou je oprávněn účtovat objednateli
částku 60,- Kč. V případě, že objednatel na tuto upomínku nebude
reagovat a dlužnou částku neuhradí do 15 dnů ode dne odeslání
první upomínky, je poskytovatel oprávněn zaslat druhou upomínku
zpoplatněnou částkou 120,- Kč. V případě, že ani na tuto
upomínku nebude objednatel reagovat úhradou dlužné částky do
15 dnů ode dne jejího odeslání, zašle poskytovatel objednateli
pokus o smír, za který je objednatel povinen uhradit částku 180,-
Kč.
4. Kterákoliv ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit
z těchto důvodů:
a. druhá smluvní strana porušuje smlouvu podstatným
způsobem. Takovým porušením je zejména prodlení
s plněním smluvních závazků delší, než 15 dnů
b. druhá smluvní strana porušuje smlouvu nepodstatným
způsobem a toto porušování trvá i po dobu 30 dnů od
doručení upozornění na tuto skutečnost druhou smluvní
stranou
c. byl prohlášen konkurs na majetek jedné ze smluvních stran
nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na majetek
jedné ze smluvních stran pro nedostatek majetku.
5. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo
na náhradu škody.
6. Celkový rozsah náhrady škody, kterou může objednatel uplatňovat
po poskytovateli v souvislosti s porušením smluvních povinností (v
součtu s výší uplatněných nároků z vad a uhrazených smluvních
pokut), se omezuje do výše 100 % ceny kurzu, při kterém byla
škoda způsobena, přičemž se vychází z ceny kurzu stanovené
touto smlouvou.

IX.
Ostatní ujednání
1. Objednatel je povinen informovat poskytovatele o veškerých
okolnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smluvních
povinností poskytovatele, zejména zda byl prohlášen konkurs na
majetek jedné ze smluvních stran nebo byl zamítnut návrh na
prohlášení konkursu na majetek jedné ze smluvních stran pro
nedostatek majetku nebo zda objednatel vstoupil do likvidace
2. Objednatel se zavazuje uchovávat v tajnosti veškeré informace,
které mu byly poskytovatelem zpřístupněny či poskytnuty a to i po
ukončení smluvního vztahu.
3. Objednatel se zavazuje, že bez výslovného předchozího
písemného souhlasu poskytovatele nebude jakkoliv kontaktovat
osoby, jejichž prostřednictvím plní nebo plnil poskytovatel své
smluvní povinnosti, zejména že s nimi nebude projednávat
záležitosti obchodní povahy či obchodních podmínek.
4. Objednatel se zavazuje po dobu 5 let od ukončení smluvního
vztahu informovat poskytovatele o každém smluvním vztahu mezi
ním a osobou, jejímž prostřednictvím poskytovatel plnil své
smluvní povinnosti.
5. Pro případ porušení povinností dle tohoto článku se sjednává
smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení
těchto povinností. Tato smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode
dne doručení písemné výzvy poskytovatele k úhradě smluvní
pokuty.
6. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno
právo na náhradu škody.
7. Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu
poskytovatele provést jednostranný zápočet své pohledávky vůči
poskytovateli pod sankcí neúčinnosti takového úkonu.
8. Objednatel uzavřením smluvního vztahu s poskytovatelem dává
poskytovateli svůj výslovný souhlas se zpracováním svých
osobních údajů, které poskytovateli sdělí. Objednatel rovněž
souhlasí s tím, aby poskytovatel po dobu nezbytně nutnou tyto
údaje archivoval. Poskytovatel se zavazuje, že tyto informace nepředá
 třetí straně bez vědomí objednatele.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy, která jsou v rozporu s těmito VOP, mají
přednost.
2. Spory vzniklé ze smluvních vztahů upravených těmito VOP nebo
smlouvou se budou smluvní strany snažit řešit smírně. V případě,
že k smírnému řešení nedojde, jsou pro řešení těchto sporů
příslušné obecné soudy ČR.
3. Záležitosti neupravené těmito VOP nebo smlouvou se řídí právním
řádem ČR, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
v platném znění.
4. Tyto VOP jsou platné a závazné pro veškeré typy kurzů pořádané
poskytovatelem, pokud smlouva nestanoví jinak.
5. Veškeré změny a doplňky těchto VOP je možné činit pouze
v písemné formě.
6. Stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné,
nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních
ustanovení VOP.
7. Tyto VOP ruší veškeré předchozí VOP a stávají se jedinými
platnými a účinnými.
8. Tyto VOP nabývají platnosti dnem 1.1.2014.